zaterdag, december 07, 2019

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Verkeerschool Stellinga.

1.

Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden, aangeboden door Verkeersschool Stellinga geschieden op deze algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.

2.

In alle gevallen, waarin door Verkeersschool Stellinga van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.

A. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkeersschool Stellinga is eerst gebonden, nadat zij door haar

medewerkers/sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

B. Elke opdracht c.q. inschrijving die door de Verkeersschool Stellinga aan de opdrachtgever is bevestigd wordt door haar als bindend beschouwd tenzij deze bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weergesproken.

4.

Annulering:

A. Voor alle praktijklessen dient u tenminste 1 volledige werkdag van te voren te annuleren anders bent u het volledige lesgeld verschuldigd.

B. Vindt annulering van een compactopleiding of theoretische opleiding plaats dan bent u het volgende verschuldigd:

- Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteiten 100% van het cursusgeld

- Annulering tot 4 weken voor aanvang van de activiteiten 50% van het cursusgeld

- Annulering tot 6 weken voor aanvang van de activiteiten 25% van het cursusgeld

C. Deze regel is niet van toepassing wanneer er een overledene in naaste familie is en de begrafenis is op de (rij)lesdag, of een spoedopname in het ziekenhuis. Voor beide gevallen moet dit schriftelijk worden aangetoond.

5.

Betaling dient à contant of binnen 10 dagen per automatische incasso van de nota te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 5 te verrichten, wordt een rente ad. 1% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

7.

Indien Verkeersschool Stellinga door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van onze vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van het hoofdsom en het restant daarvan aan Verkeersschool Stellinga verschuldigd:

A. De verschuldigde rente

B. Eventuele proceskosten

C. Incassokosten ad.15%

8.

Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaat, worden de kosten van de rijles niet in rekening gebracht.

9.

Indien de instructeur/trice tevergeefs bij de leerling aan de deur komt, of de leerling zich niet op de afgesproken plaats meldt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft 15 minuten wachten.

10.

Verkeersschool Stellinga behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken te wijzigen in verband met binnengekomen examens.

11.

De leerling verklaart dat hem/haar bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.

12.

Indien Verkeersschool Stellinga ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Stellinga volledig, en zal de leerling eventueel alle terzake aan Verkeersschool Stellinga opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn/haar rekening nemen.

13.

Verkeersschool Stellinga zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs/trices die voldoen aan de wet rijondericht motorrijtuigen (WRM).

14.

De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen c.q. herexamenaanvraag moeten zijn voldaan, voordat het examen zal worden opgestuurd.

15.

Verkeersschool Stellinga kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of zijn gedragingen, zodra van Verkeersschool Stellinga onmogelijk verwacht kan worden dat deze de rijlessen voortzet.

16.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen.

 

Theorie leren

Volg ons op twitter

Online Theorie